Wpisz aby wyszukać

Biznes i Finanse

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – kiedy możesz być nim objęty?

Podziel się

Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę zostają obowiązkowo objęte ubezpieczeniem chorobowym, tymczasem w przypadku pracowników na umowach zlecenie kwestie ubezpieczeniowe nie są tak oczywiste. Pracownik, co do zasady, może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Jakich formalności należy dopełnić w tym celu i jakie korzyści przynosi regularne opłacanie składki?

Składki ZUS zleceniobiorcy

Zleceniobiorca, który nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, obowiązkowo opłaca składkę zdrowotną oraz na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, co oznacza, że pracownik może we własnym zakresie zdecydować, czy do niego przystąpi oraz czy będzie opłacał składkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zleceniobiorca może zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym tylko w przypadku, gdy składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są obligatoryjnie. Przykładowo, pracownik, który zatrudniony jest w ramach umowy o pracę w innym zakładzie i dodatkowo wykonuje obowiązki w ramach umowy zlecenia, podlega ubezpieczeniu chorobowemu jedynie u przedsiębiorcy, z którym łączy go stosunek pracy. Nie ma natomiast możliwości dodatkowo ubezpieczyć się u zleceniodawcy, choć jednocześnie może dobrowolnie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Jak przystąpić do ubezpieczenia chorobowego?

Na początek zleceniodawca powinien ustalić, czy zleceniobiorca ma prawo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli tak, zainteresowany składa odpowiedni wniosek, najlepiej w formie pisemnej. Co do zasady, zleceniobiorca może złożyć wniosek w dowolnym momencie, jednak należy mieć na uwadze, że w takim przypadku zostanie objęty ubezpieczeniem najwcześniej od dnia wskazanego we wniosku. Zleceniodawca dokonuje zgłoszenia w ZUS za pomocą formularza ZUS ZUA, a następnie każdego miesiąca odprowadza składkę. Obecnie wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru i w całości obciąża zleceniobiorcę. Oznacza to, że ten otrzyma wynagrodzenie niższe o wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Czy warto zostać objętym ubezpieczeniem chorobowym?

Ideą ubezpieczenia chorobowego jest możliwość otrzymania zasiłku w przypadku niezdolności do pracy bądź w okresie macierzyństwa. Zleceniobiorca może więc starać się o przyznanie zasiłku:

  • chorobowego,
  • macierzyńskiego,
  • opiekuńczego,
  • w ramach świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek macierzyński oraz opiekuńczy zleceniobiorca otrzymuje niezależnie od tego, kiedy przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W pozostałych przypadkach obowiązuje okres karencji, który wynosi 90 dni. Należy więc odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem u zleceniodawcy. W sytuacji, gdy zleceniobiorca zrezygnuje z opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe (co w praktyce oznacza, że nie złoży stosownego wniosku), nie będzie mógł ubiegać się o wyżej wymienione zasiłki. Choć składka na ubezpieczenie chorobowe obniża wysokość miesięcznego wynagrodzenia, to jednocześnie stanowi pewne zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

Więcej przydatnych informacji można znaleźć w serwisie Poradnik pracownika.

Zostaw komentarz